The ROYAL TROPHY, our Prestige collection

We share our passion for and a love of the highest standards with many record holders around the world. ถ้วยรางวัลนำเข้าคุณภาพสูงเพื่อการแข่งขันต่างๆและงานอีเว้นท์ระดับประเทศ อาทิ ถ้วยรางวัลพระราชทาน, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่, ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลกอล์ฟ, ถ้วยรางวัลโบว์ลิ่ง, ถ้วยรางวัลฟุตบอล, ถ้วยรางวัลเทนนิส เป็นต้น

The ROYAL TROPHY, our Prestige collection

We share our passion for and a love of the highest standards with many record holders around the world. ถ้วยรางวัลนำเข้าคุณภาพสูงเพื่อการแข่งขันต่างๆและงานอีเว้นท์ระดับประเทศ อาทิ ถ้วยรางวัลพระราชทาน, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่, ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลกอล์ฟ, ถ้วยรางวัลโบว์ลิ่ง, ถ้วยรางวัลฟุตบอล, ถ้วยรางวัลเทนนิส เป็นต้น

Royal Trophy
code size prize
RT-13310A H.54cm 25,000.-
RT-13310B H.49cm 22,000.-

Idea For: ถ้วยรางวัลพระราชทาน, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่,ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
(ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Royal Trophy
code size prize
RT-14920 H.49cm 20,000.-

Idea For: ถ้วยรางวัลพระราชทาน, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่,ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
(ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Royal Trophy
code size prize
RT-13531A H.56cm 25,000.-
RT-13531B H.52cm 22,000.-

Idea For: ถ้วยรางวัลพระราชทาน, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่,ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
(ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Royal Trophy
code size prize
RT-13350 H.49cm 25,000.-

Idea For: ถ้วยรางวัลพระราชทาน, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่,ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
(ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Royal Trophy
code size prize
RT-13460 H.45cm 18,000.-

Idea For: ถ้วยรางวัลพระราชทาน, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่,ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
(ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Royal Trophy
code size prize
RT-12070 H.49cm 25,000.-

Idea For: ถ้วยรางวัลพระราชทาน, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่,ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
(ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)